telefon +420 515 236 322

email urad@obeccitonice.cz

Obec Citonice

Menu

Odběr novinek

znak Citonice

Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Citonice

usnesením č. 9/8  ze dne 9. 9. 2019

 

 

Článek 1

Závazný předpis obce Citonice a podmínky užívání víceúčelového zařízení (VZ)

 1. Obec Citonice  je vlastníkem a pronajímatelem Víceúčelového zařízení na p.č 147/1, č.p. 17. Pro jeho účelné využívání vydává obec Citonice tento závazný předpis: „Provozní řád víceúčelového zařízení
 2. Za provoz a nájem VZ odpovídá vlastník.
 3. Vstup do VZ a jeho užívání je dovoleno pouze osobám, které se seznámily s Provozním řádem VZ, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny správce budovy. Za osoby mladší 15 let odpovídají zodpovědné osoby.
 4. Akce pořádané místními organizacemi pro děti a mládež do 15 let a programy spojené s osvětou a kulturou obce jsou zdarma.

Článek 2

Specifikace VZ

 1. Prostor VZ tvoří: hlavní sál, bufet s kuchyňkou, nářaďovna, šatny se sprchami, sociální zařízení, úklidová místnost, technická místnost a venkovní letní scéna.   Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou na obecním úřadě. 2.
 2. Prostory VZ jsou určeny pro rozvoj kultury, provozování společenských a výchovně vzdělávacích akcí, komerčních činností a sportovních aktivit.
 3. Maximální kapacita v hlavním sálu je 180 sedících osob a v prostoru bufetu 34 míst.
 4. Vedle VZ je parkoviště pro osobní vozidla návštěvníků a Základní školy Citonice.

Článek 3

Obecná pravidla nájmu

 1. V areálu je Zákaz kouření. Prostor pro kouření je vyhrazen vedle budovy VZ.
 2. Do areálu je zakázáno vnášet hořlaviny, výbušniny, pyrotechniku, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné nebezpečné věci. Dále je zakázáno vnášet toxické  a omamné látky a vlastní elektrická zařízení. Zákaz vlastních elektrických zařízení se nevztahuje na vystupující, kteří používají hudební aparaturu apod.
 3. Provoz budovy podléhá dodržováním zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Nájemce VZ odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů, včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 4. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí u všech osob, které jsou v prostorách VZ přítomny. Dále nájemce odpovídá za veškeré škody na zdraví, a životě všech osob, které jsou přítomny ve VZ v souvislosti
  s jeho činností nájemce.
 5. Nájemce je povinen předat užívané prostory a zařízení VZ ve stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné vady nahlásí u správce budovy a tyto se zapíší do Protokolu o předání předmětu nájmu.
 6. Nájemce je ve všech prostorách VZ povinen udržovat pořádek a čistotu.
 7. Před akcí a po skončení akce provedou nájemce a správce, na základě dohody uvedené ve smlouvě se správcem VZ, záznam o stavu předání pronajatých prostor, záznam nedostatků a stav stvrdí oba svým podpisem.
 8. Ve VZ nemohou být pořádány: zájmové činnosti, které by ohrozily zdraví a bezpečnost osob nebo by mohly způsobit škodu na objektu a zařízení a které by nadměrným hlukem obtěžovaly okolí.
 9. Do prostor VZ je zákaz vstupu s jízdními koly. Stojan pro kola je k dispozici před hlavním vchodem.
 10. Do VZ je zákaz vstupu se psy a jinými domácími zvířaty.

Článek 4

Pravidla využívání  VZ při pořádání kulturních, společenských a výchovně vzdělávacích akcí, včetně soukromých akcí občanů.

 1. Pořadatel kulturních akcí zajistí na 180 účastníků akce 2 pořadatele starší 18 let a současně stanoví členy preventivní požární hlídky, kteří budou mít dohled v sále.  Členové požární hlídky mohou být současně i pořadateli akce.
 2. Nájemce je povinen dodržovat tento provozní řád, požární, bezpečnostní předpisy  a dbát pokynů správce VZ, zdržovat se v areálu pouze  v určené době, akci ukončit ve sjednanou dobu, užívat veškeré zařízení a plochy  pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Nájemce má povinnost  uhradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho činností způsobeny a to v plné výši.
 3. Pro výzdobu sálu jsou určeny ochranné sítě na stěnách a nájemce bude seznámen s jejich umístěním. Upevnění v jiných místech je přísně zakázáno a bude považováno za poškození majetku vlastníka.
 4. V případě, že je v průběhu akce provozováno nájemcem občerstvení, řídí se pravidly jeho provozu zákonnými předpisy /živnostenskými, hygienickými, požárními, bezpečnostními atd.
 5. Po skončení akce je nájemce povinen zajistit základní úklid, který spočívá v likvidaci a odstranění výzdob, odstranění všech znečištění, které přesahují rozsah běžného použití, umytí nádobí. V případě, že bude na stolech nebo podlaze tekutina, zabezpečí nájemce její okamžité odstranění.
 6. Při hudební produkci zodpovídá za dodržování autorského zákona nájemce.

Článek 5

Dodržování předpisů a pravidel při využití VZ ke sportovním aktivitám.

 1. Hlavní sál je určen na sálové sporty.
 2. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá nájemce.
 3. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do VZ pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání (dále jen sportovní akce).
 4.  Na sportovní aktivity je umožněn vstup pouze v doprovodu zodpovědné osoby nebo trenéra, cvičitele, vyučujícího či pořadatele sportovní akce, tak jak je určeno ve smlouvě.
 5. Na plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi určené pro halové sporty, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně odpovídá nájemce.
 6. Při sportovních aktivitách je zakázáno na hrací plochu nosit jídlo, tekutiny i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení VZ.
 7. V šatnách VZ se nedoporučuje ponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady atd. Za případné ztráty nenese pronajímatel zodpovědnost.
 8. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno využít lékárničku umístněnou v prostoru vstupní šatny a její použití je vždy nutno zapsat do deníku k tomu určenému. Zásady první pomoci jsou u lékárničky.

Článek 6

Pravidla nájmu

 1. Pronajmout lze samostatně hlavní sál, bufet s kuchyňkou po dohodě s nájemcem.  Občerstvení lze pořizovat z vlastních zdrojů nebo lze využít jiných služeb. Sociální zázemí včetně šaten je součástí nájmu.
 2. Časové využívání prostor VZ je dáno rozpisem. Požadavky na nájem s cílem dlouhodobého užívání, operativní krátkodobé požadavky nebo jednorázový nájem, je možné uplatnit telefonicky nebo osobně u správce VZ nebo na obecním úřadě. Vlastník VZ si vyhrazuje právo v případě nutnosti kdykoliv změnit, přesunout nebo zrušit rezervaci.
 3. Nájemce se před konáním akce dohodne na době převzetí prostor a majetku. Při převzetí je nájemce seznámen s provozním řádem a všemi pravidly BOZP a PO.
 4. Po vzájemném odsouhlaseném termínu nájmu, obdrží od vlastníka nájemce: Nájemní smlouvu a Protokol o předání předmětu nájmu VZ.
 5. Vlastník si vyhrazuje v průběhu každé akce provádět kontrolu dodržování provozního řádu. V případě závažných porušení PŘ nebo nájemní smlouvy si vlastník vyhrazuje právo nájem okamžitě ukončit. 
 6. Vlastník si vyhrazuje v průběhu každé akce provádět kontrolu dodržování provozního řádu. V případě závažných porušení provozního řádu, nájemní smlouvy nebo veřejného pořádku si vlastní vyhrazuje právo nájem okamžitě ukončit. 

Článek 7

Vyúčtování a úhrada

 1. Cena za používání prostor k nájmu je stanovena v ceníku schváleném ZO, který je součástí tohoto provozního řádu.
 2. Dlouhodobým nájemcům VZ jsou platby fakturovány dle dohody, ostatní uživatelé platí při opakovaných akcích v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu/ na obecním úřadě nebo správci.
 3. Nájem za jednorázové sportovní akce musí být zaplacen v hotovosti předem před zahájením akce, pokud není s pronajímatelem VZ dohodnuto jinak.
 4. V případě, že nájemce způsobí v průběhu nájmu škodu na majetku VZ, je povinen ji na vlastní náklady odstranit nebo v plné výši uhradit. Vlastník je oprávněn použít na úhradu případných škod, způsobené nájemcem, předem složenou zálohu stanovenou dle ceníku služeb. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo opravy tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

Kontaktní údaje:

Obecní úřad Citonice

Citonice č.p. 82

671 01 Citonice

IČ 00292591

Správce zařízení: telefon 737 624 050

Obecní úřad: telefon 515 236 322             

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 4200104670/6800

Úřední hodiny OÚ:

pondělí, čtvrtek: 8:00 – 11:00 hodin a 15:00 – 17:00 hodin

úterý, středa a pátek: 8:00- 11:00 hodin

Důležitá telefonní čísla:

Policie:158

Záchranná služba:155

Požární ochrana:150

Víceúčelové zařízení obce Citonice                          Ceník služeb k 13.09.2019

Hlavní sál bez bufetu

 - nájem za účelem pořádání komerční akce – kdy je vybíráno vstupné (plesy, zábavy, diskotéky, společenské večírky, koncerty, divadelní vystoupení)

 - nájem za účelem  pořádání soukromé akce nebo pro uzavřenou společnost (narozeniny, svatby, setkání spolužáků, rodáků, konference...)

Nájem:            2.000,- Kč za každých započatých 24 hod.

Záloha na úhradu případných škod způsobeným nájemcem - vratná částka: 5 000,- Kč.

V nájemní částce jsou zahrnuty energie. Pronajaté prostory před i po akci budou předány uklizené správci. V případě dohody s pronajímatelem (se správcem) může být zajištěn úklid po akci za částku 1.000,- Kč.

Hlavní sál pro sportovní účely a osvětu- jednorázové akce:

(do této kategorie se také zahrnují např. jednorázové přednášky, besedy atd.)

Nájem:            200,- Kč za 1 hodinu 

V případě, že nájemce způsobí v průběhu nájmu škodu na majetku VZ, je povinen ji na vlastní náklady odstranit nebo v plné výši uhradit. Pronajímatel je oprávněn použít na úhradu případných škod zálohu složenou nájemcem. 

Akce pořádané místními organizacemi, organizacemi pro děti a mládež do 15 let a programy spojené s osvětou a kulturou obce jsou zdarma.

Užitečné odkazy

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

hasik

nadacecez400x300rgbsvetlepozaditransparentni

Citonice č. 82 671 01 Citonice | +420 515 236 322 | citonice@volny.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Citonice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection